Privacyverklaring

Yogastudio Energy, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Emailadres: info@yogastudioenergy.nl
Website: http:/www.yogastudioenergy.nl
Adres: Berninistraat 33, 3822 VA Amersfoort
Telefoonnummer: 06-10154648

Marijke Veldman is de Functionaris Gegevensbescherming van Yogastudio Energy. Zij is te bereiken via info@yogastudioenergy.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yogastudio Energy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer en E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Yogastudio Energy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: Gegevens rond gezondheid voor zover relevant voor de dienstverlening van Yogastudio Energy.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yogastudio Energy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Yogastudio Energy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yogastudio Energy neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yogastudio Energy) tussen zit. Yogastudio Energy gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: DeeEnAa CMS en DeeEnAa Relatiebeheersysteem

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yogastudio Energy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Een jaar na afloop van de jongste zakelijke overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yogastudio Energy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yogastudio Energy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yogastudio Energy gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yogastudio Energy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat je bij Yogastudio Energy een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@energyshiatsu.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Yogastudio Energy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yogastudio Energy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yogastudioenergy.nl.